חוק הפרגולות 2020 מה מותר ומה אסור כדי לקבל פטור מהיתר בניה לפרגולה צריכים ללכת לפי מנהל התכנון הרפורמה החדשה נותנת הקלה מהלכים בירוקרטים מיותרים.

בכתבה זו הכנה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על פטור מהיתר בניה לפרגולה צריך להיות:
מבנה מחומרים קלים, ללא קירות שתקרתו בנויה חלקית ומהווה משטח הצללה.

הרווחים שבין החלקים האטומים בתקרה יחולקו באופן שווה ויהוו לפחות 40% מהתקרה של המצללה
(כלומר לא יותר מ- 60% חלקים אטומים לשמים).

 

חוק הפרגולות 2020

חוק הפרגולות 2020 מה מותר ומה אסור ינתן בתנאים הבאים: 

  • שטחה של המצללה לא יהיה יותר מ- 50 מ"ר או עד 1/4 (הגדול מבינהם) משטח הקרקע/ הגג עליה היא בנויה.
  • הפרגולה תוקם רק על גבי הקרקע או על גג המבנה (כלומר לא על מרפסות בבניינים) אלא אם כן, נקבע אחרת בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית המתאר (ניתן לבדוק זאת בשעות קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובניה).
  • הפרגולה אינה חייבת להיות צמודה למבנה אך חייבת להיות בתוך קווי הבניין המותרים (אותם ניתן לקבל בוועדה המקומית).
  • אם רוצים מעבר לקווי הבניין- ניתן לחרוג עד 40% ממנו (כלומר אם קו הבניין הוא 5 מ' מגבול המגרש בחזית, ניתן לחרוג ולהתקרב עד 3.0 מ מגבול המגרש)- אבל אז יש צורך בהיתר ואין פטור.
  • חוק הפרגולות 2020 יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת המצללה בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.
  • יש לצרף אל ההודעה אישור מהנדס קונסטרוקציה על עיגון הפרגולה ויציבותה.

טופס בקשה לפטור מהיתר בנייה
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

חוק הפרגולות ארנונה

חוק הפרגולות סנטף

אושר לקריאה שנייה ושלישית: הוספת גג מפלסטיק לפרגולה לא תחייב בארנונה
האמור הוא בעיריות בהן לא מחייבים פרגולות שאינן מחופות בארנונה וחיוב כזה מבוצע רק בגין הוספת משטח חיפוי הפרגולה.

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני אישרה היום (ב') לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ דוד אמסלם, 'לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למצללה)'.
 
על פי הסדר שהושג החוק לא ישנה את המצב לגבי עיריות הנוהגות לחייב ארנונה על פרגולות בכל אופן בין אם הן מקורות ובין אם לאו, אלא יעסוק בעיריות בהן לא נוהגים לגבות ארנונה על פרגולות שאינן מקורות ורק הוספת גג לפרגולה מביאה לחיובה בארנונה.
 
ברשויות אלה קובע החוק כי הצבת גג פלסטי שקוף על פרגולה שאינה חנייה או מקום אחסון לא תחייב את בעלי הבית בתשלום ארנונה בגין שטח הפרגולה.

במסגרת החוק נותרות על כנן כל הגדרות החוק המגדירות מהי פרגולה, בנוסף האמור הוא בבתי מגורים בלבד ולא בעסקים או מבנים אחרים.
חוק הפרגולות 2020

סככות גגונים ומרקיזות - פטור מהיתר בניה

גגון או סוכך ניתן להקים בכניסה למבנה או בכל מקום אחר, בתנאי שהוא בולט לא יותר מ-2 מ' מהמבנה ובתנאי שהוא אינו חורג מקווי הבניין המותרים לבניה רגילה. עד 20 מ"ר אין  צורך בהיתר בניה.

 מעל 20 מ"ר יש להודיע לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה. אל ההודעה יש לצרף אישור מהנדס מבנים על עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו. להלן קישור:

 טופס הגשת בקשה לגגון מעל 20 מ"ר. (אין צורך בהיתר בניה, רק לדווח).

 יש לבנות את הגגון מחומרים קלים בלבד, כגון: 
עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים שמשקלם אינו עולה על 50 ק"ג למטר מרובע ברכיב מבנה מישורי (הכוונה לקורות). זה לא כולל רעפי חרס כבדים.

חשוב לדעת כי הגגון הוא ע"ח זכויות הבניה (שטח עיקרי או שירות), לכן, טרם ההקמה, יש לוודא כי קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות במגרש, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.

(חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992. הפטור אינו פטור מהצורך בזכויות בנייה, אלא מהצורך בהיתר בנייה בלבד.

חוק הפרגולות 2020 מרקיזה מתקפלת: ההנחיות לפטור דומות לסככה וגגון. יש לוודא שהמרקיזה לא בולטת במצבה הסגור יותר מ-50 ס"מ מקיר הבניין.

רשת/ סככת צל: הפטור הוא על קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע. 

 

הליך רישוי בדרך מקוצרת

היעד המרכזי בתחום הרישוי העומד בבסיס תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק"), הינו ייעול ושיפור הליכי הרישוי מבלי לפגוע באיכות הבנייה. אחת הדרכים להשגת יעד זה היא יצירת מדרג ואבחנה בין מסלולי הרישוי, וקביעת שלושה מסלולים: הליך רישוי מלא, הליך רישוי מקוצר ועבודות ושימושים שיהיו פטורים מהיתר.

במסגרת סעיף 145ב לחוק הפרגולות 2020 ניתנה בידי שר האוצר הסמכות לקבוע סוגי בניינים, עבודות ושימושים שניתן לדון בהם בהליך רישוי בדרך מקוצרת ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

• הם לא עשויים ליצור סיכון או הפרעה של ממש;
• הם לא עשויים ליצור השפעה מהותית על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן.

תקנות הליך רישוי בדרך מקוצרת לא יחולו על בקשה להיתר:

• הכוללת הקלה לפי סעיף 147 לחוק או שימוש חורג לפי סעיף 146 לחוק;
• הטעונה אישור או דיון במוסד תכנון שאינו רשות הרישוי כתנאי למתן ההיתר;
• לסוגי בניינים או עבודות שהם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק;
• אשר בשלה חלה חובת חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה;
• הכוללת שיטת בנייה חדשה;
• הכוללת תוספת יחידת דיור אחת או יותר.

כדי לוודא כי בניינים/ עבודות אלה יבוצעו בצורה מקצועית ובטוחה, הן מבחינת השוהים בהם והן מבחינת הנמצאים בקרבתם, הוסמך שר האוצר לקבוע מפרטים ותנאים לסוגי בניינים ועבודות אלה.

חוק הפרגולות 2020

תקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), התשע"ז – 2017 ( להלן: "תקנות הליך רישוי בדרך מקוצרת") מפרטות תנאים כלליים וכן רשימת עבודות שניתן לדון בהן בהליך רישוי בדרך מקוצרת, אם הן עומדים בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות.

תנאים כלליים –  חוק הפרגולות 2020:

התנאים הכלליים חלים על כל העבודות והשימושים המפורטים בתקנות. 
• בקשה להיתר לגבי סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בחלק ב' לתקנות, תידון בהליך רישוי בדרך מקוצרת;
• על הליך הרישוי בדרך מקוצרת יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, בשינויים המפורטים בתקנות הליך רישוי בדרך מקוצרת;
• הוראות חלק ז', חלק ח' סימן א' וחלק ט' לתקנות רישוי הבנייה לא יחולו על העבודות המפורטות בתקנות הליך רישוי בדרך מקוצרת, אלא אם כן נקבע כי הן טעונות אישור של מכון בקרה. 
• כל הבניינים, העבודות והשימושים בהליך רישוי בדרך מקוצרת יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות; בעל זכות במקרקעין הוא בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (שכירות ארוכת טווח, בעלות, חכירה, זיקת הנאה, זכות קדימה, משכנתא). בעל זכות לגבי המקרקעין, הוא מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, אך זכותו טרם נרשמה, מסיבות שונות. בשני המקרים על הזכות להיות כזו המאפשרת ביצוע העבודות. 

חוק הפרגולות GOV
מנהל התכנונים- כל המידע נמצא במקום אחד, מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה